MÖF / Szervezet / Alapszabály

A MAGYAR ÖKOSZOCIÁLIS FÓRUM
ALAPSZABÁLYA

(részlet)

Az Egyesület céljai

A Magyar Ökoszociális Fórum 2000-ben történt megalapítása óta változatlan alapcélja, hogy segítse a sokoldalú környezeti fenntarthatóság megvalósulását az ökoszociális eszmék terjesztésével.

A fenntarthatósági-ökoszociális eszmerendszer:
 • A környezet épségét, természetes rendjét szolgálja, melyben minden élőnek rendelt helye és betöltendő szerepe van.
 • Egészlegességet akar: egészséges lokalitást, mely az egészséges globalitás alapja. Ezért a helyi, táji adottságokra épít.
 • A természeti-társadalmi környezetével felelős összhangban élő embert és közösségeit állítja a tervezés, a döntéshozatal és a fejlesztés középpontjába.
 • A környezetfenntartó munkát emberi alapjognak, emberré tevő létformának, a békeképes társadalom, az ökoszociális piacgazdaság alapjának tekinti.
 • Fejleszti a közösségi önazonosságot, támogatja az egyén felelősségre, együttműködésre, környezeti kommunikációra való hajlamát, alkotókészségét.
 • A vidék művelődési és történelmi sajátságainak megőrzésére, fenntarthatósági hatású kibontakoztatására törekszik.
 • Előmozdítja a sokszínűséget, a mezőgazdasági és más foglalkozású lakosok, az egymásra utalt tájak és tájegységek, a vidék és a városok, az országok, a földrészek, a kultúrák és a civilizációk közti építő kapcsolatokat.
Ezek megvalósulása érdekében a Magyar Ökoszociális Fórum cselekvési céljai az alábbiak:
 1. Elősegíti az európai ökoszociális mozgalomban születő környezeti, fenntarthatósági célkitűzések magyar viszonyok közti értelmezését és alkalmazását.
 2. A magyar tapasztalatok közvetítésével erősíti az európai ökoszociális mozgalmakat.
 3. A helyi és az európai fenntarthatóság javára ismerteti a Kárpát-medence környezeti tudásanyagát (paraszti tájtudások, helyi kultúrák környezetfenntartó tudásai stb.).
 4. Előmozdítja a fenntartható gazdaságra, gazdálkodásra és életmódra való átállást.
 5. Szorgalmazza a fenntarthatósági, ökoszociális elvek érvényesülését a magyar és az európai vidékfejlesztésben, közgondolkodásban.
 6. A fenntarthatóság kommunikációjával békeképes Kárpát-medencét, fenntartható Magyarországot szorgalmaz a kultúrák fenntartható Európájában.
 7. Ilyen célú tanácskozásokat, előadásokat, vitafórumokat, rendezvényeket, képzéseket és akciókat szervez, publikációkat, újságokat, folyóiratokat ad ki.
 8. Az együttműködésre kész egyéb médián keresztül is népszerűsíti a fenntarthatósági gondolkodást, fejleszti a társadalom komplex környezeti felelősségtudatát. A maga eszközeivel hozzájárul a részleges és megosztó szemléletek meghaladásához.
 9. A felelős környezeti kommunikáció útjainak felmutatásával elősegíti a globalizációs folyamat vadhajtásainak, romboló elemeinek megszűnését, a rendezett globalitás, a szükséges és elégséges globalizáció alapjainak megerősödését.

Az egyesületi tagság

  A tagsági viszony feltételei
 1. Az Egyesület rendes tagja lehet minden olyan nagykorú magyar állampolgár, aki az Egyesület két rendes tagjának írásbeli ajánlásával rendelkezve, az Alapszabályt megismerve, elfogadva kéri felvételét a Magyar Ökoszociális Fórumba.
 2. Aki a „Tagfelvételi nyilatkozat” kitöltésével és aláírásával nyilatkozik arról, hogy nem tagja politikai pártnak vagy a MÖF céljaival ellentétes célokat követő szervezetnek, amelynek megítélése az Elnökség hatásköre.
 3. Aki hajlandó az Egyesület keretein belül összehangolt, aktív tevékenységet kifejteni a kitűzött célok elérése érdekében.
 4. Rendes taggá választható az a külföldi állampolgár, aki szakmai tevékenységével vagy az Egyesület külföldi kapcsolatainak ápolásában jelentős érdemeket szerzett.
 5. A pártoló tagság intézménye
 6. Az Egyesület pártoló tagja lehet minden olyan természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, mely az egyesület céljaival egyetért.
 7. A pártoló tag szavazati joggal nem rendelkezik, tagdíjat nem fizet. Támogatása (pl. pénzbeli támogatás, ingatlan felajánlása, rendezvények helyszíne, táborhelyek ingyenes vagy kedvezményes biztosítása) fejében megilletik mindazok a hazai és nemzetközi információk és kedvezmények, amelyekben az Egyesület rendes tagjai részesülnek.
 8. A pártoló tagságra való felvételről 2 rendes MÖF-tag írásbeli ajánlása mellett a Közgyűlés dönt.
 9. A tiszteletbeli tagság
 10. Két rendes tag ajánlásával a Magyar Ökoszociális Fórum tiszteletbeli tagjává választható az a személy, akinek kiemelkedő munkássága alapján ezt a címet többségi szavazással a Közgyűlés odaítéli.
 11. A tiszteletbeli tag szavazati joggal nem rendelkezik, tagdíjat nem fizet. Egyebekben a rendes tagokkal azonos jogok illetik meg.